Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wstęp

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sdsstrzelin.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Kasperkiewiczinformatyk@powiatstrzelinski.pl.  

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelinie mieści się przy ul. Pocztowej 17, 57-100 Strzelin.

Budynek jest parterowy i nie posiada barier architektonicznych utrudniających wejście do budynku. Do obiektu prowadzi jedno wejście od ulicy Pocztowej posiadające podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajduje się wyjście do ogrodu przeznaczone dla osób korzystających z naszych usług z  podjazdem dla wózków inwalidzkich.

Za drzwiami wejściowymi obiektu w wiatrołapie znajduje się dzwonek  w celu przywołania pracownika Ośrodka, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

W budynku  wszystkie pomieszczenia  dostępne są  dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Toaleta przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 Do budynku można wejść z psem asystującym/ psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelinie nie posiada tłumacza języka migowego. Informujemy, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, przy załatwianiu spraw w naszym Domu mogą skorzystać ze środków wspierających komunikację tj:

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-20
Data publikacji:2020-10-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:235